top of page
8011091A-F625-4B07-90DE-BE3E97D8AA2E.jpe
Tjänster: Bild

Brand- och ljudtätning

Brandätning utförs enligt gällande brandklass på alla installationer i väggar, bjälklag och schakt.
Vi använder gipsbaserad brandskyddsmassa eller en mjuk fogmassa för tätning kring elinstallationer, ventilationskanaler, VVS, m.m. Väggar som har brandavskiljande funktion

tätas på båda sidor med tätningsmassa eller torr fogtätning.


Brandtätning av schakt 

Vi erbjuder schaktgjutning av komplicerade installationsschakt. Gjutningen sker med brandklassade isoleringsskivor som formbotten och fyllning med brandskyddsmassa.

Detta ger en säker och kostnadseffektiv schakttätning.


Efterdragningar i brandtätning
Montage av brandklassade genomföringar/rör monteras i tätningen för att underlätta efterdragningar av exempelvis el.


Genomföringar
Genomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utföras så att de försämrar det angivna brandmotståndet. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar sektionens eller cellens brandmotstånd.

Ljudtätning

Ljudtätning skall ofta uppfylla ett visst ljudkrav för att förhindra buller, tal eller resonanser. För att undvika ljudets framkomlighet gäller det att förhindra ljudets väg genom att ljudtäta installationer i bjälklag och/eller installationer i väggar och tak. Att ljudfoga eller ljudtäta ger en behagligare miljö på ditt kontor, din skola eller mellan lägenheter.

Tjänster: Text

Brandskyddsmålning

Kan utföras på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi väljer denna metod till exponerade ytor och använder en av EU typgodkänd miljövänlig brandskyddsfärg. Färgen har brandklass R90 och finns i ett flertal kulörer. Fireprotection intygar att rätt brandklass uppnås genom mätning av färgens tjocklek efter varje utfört arbete.


Brandskyddsmålning elkabel. Elkablar bör brandskyddas av flera orsaker:

  • Hindra brandspridning

  • Minimera kabelbränder i kabeltunnlar

  • Minska tid och kostnad för att få en anläggning operativ efter en brand  

  • Hindra korrosiv och giftig rök att spridas

Elkablar kan brandskyddas med brandhämmande brandskyddsfärg. Vid värmepåkänning skapas ett isolerande lager som skyddar kabeln. Det fördröjer brandspridningen och förhindrar att stora mängder vätekloridgaser, som skapar korrisionsskador, kan sprida sig till maskiner och utrustning.

Tjänster: Text

Brandfogning

Vi utför alla typer av fogning, som exempelvis brandfogning, akustikfogning och tätfogning. Varje typ av fogning kräver rätt val av metod och material samt utbildad personal. Vi utför fogning enligt Boverkets Byggregler för att garantera att ex. brandfogningen uppnår minst lika brandklass i exempelvis vägg eller tak där fogning utförs.

Tjänster: Text

Brandinklädnad

Stål förlorar sin bärigheten vid brand. Inklädning med isolerande material som stenull är ett effektivt sätt för att uppnå önskat brandskydd. Inklädnad med stenull är lämplig på ytor med lägre estetiska krav. Isoleringens tjocklek anpassas utifrån gällande brandskyddskrav och stålprofilens kritiska temperatur.

Tjänster: Text
bottom of page