Brandtätning

Brandätning utförs enligt gällande brandklass på alla installationer i väggar, bjälklag och chakt.

 Vi använder gipsbaserad brandskyddsmassa eller en mjuk fogmassa för tätning kring elinstallationer, ventilationskanaler, VVS, m.m.

Väggar som har brandavskiljande funktion tätas på båda sidor med tätmassa eller torr fogtätning.

 

Brandtätning av schakt 

Vi erbjuder schaktgjutning av komplicerade installationsschakt.

Gjutningen sker med isolerskivor som formbotten och fyllning med brandskyddsmassa. Detta ger en säker och kostnadseffektiv schakttätning.

 

Efterdragningar i brandtätning
Montage av brandklassade genomföringar/rör monteras i tätningen för att underlätta efterdragningar av exempelvis el

 

Genomföringar
Genomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utföras så att de försämrar det angivna brandmotståndet.
Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar sektionens eller cellens brandmotstånd.